AspektIN

vydávame

informujeme

študujeme

Rodová perspektíva v ekonómii

Jana Cviková

16. jún 2010

Vo štvrtok 22. apríla 2010 sa v Bratislave konal celodenný odborný seminár o rodovej perspektíve v ekonómii, ktorý organizovali Friedrich Ebert Stiftung Bratislava a ASPEKT v spolupráci so Zastúpením Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Seminára sa zúčastnilo takmer 100 záujemkýň a záujemcov o túto tému, ktorej sa na Slovensku zatiaľ nevenovala dostatočná pozornosť, najmä nie „ekonomická" pozornosť. Bolo priam symbolické, že sa konal v Deň Zeme, napokon, zamýšľali sme sa na ňom nielen nad trvalou udržateľnosťou "zeme", ale aj ľudského spolužitia na nej.


Súčasťou materiálov pre účastníčky a účastníkov seminára bol výber literatúry súvisiacej s témou seminára, publikácia Inštitútu pre verejné otázky Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek, publikácie o rodovom rozpočtovaní od UNIFEM, ako aj nová publikácia o rodovom rozpočtovaní a jeho rodovopolitických kontextoch Spravodlivosť v rodových vzťahoch. Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov, ktorá vyšla v spolupráci ASPEKTU s Nadáciou Friedricha Eberta a s jej expertkou na rodovú problematiku Barbarou Stiegler, ktorú už poznáme zo slovenského prekladu štúdie o gender mainstreamingu Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie Európskej únie (ASPEKT 2002). V poradí dvanásty zborník radu Aspekty v úvode seminára predstavila jeho zostavovateľka Jana Cviková.

Barbara Stiegler už trikrát prednášala na Slovensku; najprv o gender mainstremingu, potom dva razy v spolupráci FES, ASPEKTU a Odboru pre rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť MPSVR  SR o rodovej politike pre Radu vlády pre rodovú rovnosť a jej Exekutívny výbor  a Konzultačný výbor. Práve na pôde Rady vlády pre rodovú rovnosť hovorila v novembri 2009 o rodovom rozpočtovaní, ktoré sa stalo východiskom najnovšej publikácie o rodovej rovnosti (ASPEKT 2009); preklad jednej zo štúdií v tejto publikácii vznikol na objednávku MPSVR SR.

Publikáciu o spravodlivosti v rodových vzťahoch tvoria preklady štyroch štúdií tejto autorky k rôznym aspektom rodovej politiky, jej stratégií a nástrojov. Analýzy Barbary Stiegler dopĺňa štúdia rakúskej feministickej ekonómky Gabriele Michalitsch, ktorá prináša pohľad na aktuálnu finančnú a hospodársku krízu z perspektívy feministickej ekonómie. Ako sa uvádza v Editoriále: „Východiskom poznávania aspektov spravodlivosti v rodových vzťahoch sa v našej publikácii stala jedna z najaktuálnejších stratégií Európskej únie gender budgeting čiže rodové rozpočtovanie, ktorá je využitím princípu gender mainstreamingu čiže uplatňovania rodového hľadiska na finančnú a rozpočtovú politiku, teda na príjmy a výdavky verejných prostriedkov; práve rodovému rozpočtovaniu je venovaná úvodná štúdia. Barbara Stiegler, ktorá sa intenzívne zaoberá aj ´prekladaním´ vedeckých argumentov a zistení do politickej praxe, vo svojich prácach opakovane zdôrazňuje, že obe uvedené stratégie treba vnímať a používať v kontexte rodovej politiky ako celku. Ďalšie preložené štúdie sa preto usilujú o načrtnutie širšieho kontextu uplatňovania rodového hľadiska a rodového rozpočtovania. (...) Tento návrat k súvislostiam rodovej politiky a rodových teórií nám môže pomôcť pochopiť korene rodovej politiky, jej cieľov, stratégií i nástrojov, a čeliť tak aktuálnej hrozbe byrokratizácie a vyprázdňovania rodovej rovnosti."

Ako v úvodnom slove k semináru v tejto súvislosti poznamenala Jana Cviková, je nevyhnutné si ujasniť, s akým chápaním rodu pracujeme; ak totiž používame „rod" len ako synonymum označenia „ženy a muži" a ako taký sa stáva súčasťou verejnej politiky, stráca svoj feministický subverzívny potenciál, ktorý mal v počiatkoch rodových štúdií (už v roku 1999 na to upozornila napríklad historička J. W. Scott). Vzápätí odovzdala slovo rakúskej ekonómke Gabriele Michalitsch, aby v úvodnej prednáške okrem iného artikulovala aj chápanie rodu, z ktorého jej uvažovanie vychádza: „Rod chápem ako sociálnu konštrukciu ukotvenú v politickoekonomickom štruktúrnom kontexte. (...) Rodové vzťahy sú mocenskými vzťahmi. Prechádzajú celou spoločnosťou, sú zakorenené v ekonómii a táto ich zároveň reprodukuje." Celá prednáška Gabriele Michalitsch sa zamerala na mapovanie skutočnosti, že žiadna z oblastí ekonomického života a myslenia nie je rodovo neutrálna, a preto je nevyhnutné zohľadňovať rod ako jednu z centrálnych kategórií usporiadania sociálnych vzťahov. Upozornila, že napriek skutočnosti, že „strategické mlčanie (Bakker 1994) o rodových vzťahoch je pre históriu ekonomického myslenia charakteristické a feministická ekonómia sa etablovala ako samostatná výskumná oblasť až v 90. rokoch 20. storočia, diskusia o ekonomickej rodovej nerovnosti siaha hlboko do 19. storočia."  
Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, ktorá prednáša ekonómiu na Jagiellonskej univerzite v Krakove a práve dopisuje knihu o ekonomike starostlivosti, sa zamerala na miesto starostlivosti v ekonomickom myslení.
Sociológ Daniel Gerbery z Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave sa vo svojom vystúpení venoval rodovým implikáciám starostlivosti o deti na Slovensku.
Sociologičky Jarmila FiladelfiováZora Bútorová z Inštitútu pre verejné otázky v Bratislave odpovedali zo svojho pohľadu na otázku, prečo je užitočná rodová perspektíva v ekonomike.
Mária Jepsen (European Trade Union Institute Brusel), ktorá mala prezentovať odborársky rodový pohľad na hospodársku a finančnú krízu, nemohla, žiaľ, z Bruselu priletieť, ale jej príspevok bude zaradený do publikácie zo seminára.
Rodová expertka Oľga Pietruchová zo Ženskej loby Slovenska prezentovala v príspevku Stredoeurópska skúsenosť s krízou z rodového hľadiska výsledky analýzy, na ktorej vypracovaní sa podieľala; túto analýzu pripravila medzinárodná organizácia Oxfam pre Európsku ženskú loby.

Všetky príspevky sprevádzala živá, miestami až polemická diskusia. A možno by sa bez energického zásahu moderátorky ani nikdy neskončila... a trvala by až dodnes. Lenže potom prišla na rad káva a teraz je na rade publikácia zo seminára, ktorej vydanie na jeseň tohto roku pripravuje ASPEKT v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung Bratislava. Dočítania!

Súvisiace odkazy

Ako citovať tento článok

 

o aspekte

vyhľadávanie

vo webzine
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu