archív | $rubr"; /* if($cla) { $strSQL = "SELECT * FROM `clanok` WHERE `IDclanok` = $cla"; $result = mysql_query($strSQL); $IDclanok = mysql_result($result, $i, 'IDclanok'); $nadpis = mysql_result($result, $i, 'nadpis'); $str .= " | $nadpis"; } */ return $str; } function popis_rubriky($id) { switch($id) { case 21: return "rodovo citlivá pedagogika"; break; case 19: return "rod a verejný život, sexuálne a reprodukčné práva žien, ženy na trhu práce"; break; case 18: return "biografie žien, dejiny ženského hnutia na Slovensku, feministická teória"; break; case 17: return "Irena Brežná, recenzie, rozhovory, úryvky, doslov ku knihe"; break; case 16: return "Aglaja Veteranyi, recenzie, úryvky, životopis, doslov ku knihe"; break; case 15: return "násilie páchané na ženách, násilie páchané na deťoch, rodovo podmienené násilie"; break; case 14: return "Elfriede Jelinek, Nobelova cena za literatúru, recenzie, úryvky, gratulácie"; break; case 12: return "literárna história, histórie žien, sexuálne obťažovanie"; break; case 10: return "Jana Bodnárová, Jaroslava Blažková, Etela Farkašová, Pavla Cebocli, recenzie, doslovy"; break; case 8: return "hudba, divadlo"; break; case 7: return "poznámky, konferencie"; break; case 6: return "Soňa Koželová, Táňa Vasilisa Killerová, Ivica Ruttkayová"; break; case 5: return "reklamy, mediálna výchova"; break; case 2: return "Ingrid Hrubaničová, Uršuľa Kovalyk, Julius Meinholm, Andrea Viziová, Jana Juráňová"; break; case 1: return "organizácie, recenzie, Radikálne lesby"; break; default: break; } return 0; } function archiv_main() { echo "
"; echo "

Archív

"; echo "

V archíve webzinu ASPEKTin nájdete staršie články, ktoré vychádzali vo webzine od jeho vzniku v septembri 2004 do konca roku 2006. Sú zaradené v pôvodných rubrikách.

"; echo "

Od začiatku roku 2008 má webzin novú štruktúru. Preto boli staršie, ale stále aktuálne články z roku 2007 presunuté do nových rubrík (nájdete ich v ľavom menu).

"; echo "

"; $strSQL = "SELECT * FROM rubrika WHERE active=2 AND ID<24 AND (ID<>20 AND ID<>11 AND ID<>9 AND ID<>4) ORDER BY poradie DESC"; $result = mysql_query($strSQL); $numrow = mysql_num_rows($result); for ($i = 0; $i < $numrow; $i++) { echo "

"; $IDrubrika = mysql_result($result, $i, 'ID'); $sec_txt = mysql_result($result, $i, 'rubrika'); echo "

$sec_txt

"; echo "

" . popis_rubriky($IDrubrika) . "

"; echo "
"; } echo "

"; echo "
"; } function archiv_rub($rub, $page) { global $mesiace; $rubrika_odkaz=$rub; $msg_to_page=10; settype($page, "integer"); if(!$page || $page==1) {$start=0;$page=1;}else {$start=(($page*$msg_to_page)-$msg_to_page);} $max_id=mysql_query("SELECT count(IDclanok) AS id FROM clanok WHERE active=1 AND rubrika=$rub"); $max_id=mysql_fetch_array($max_id); $max_id=$max_id['id']; $pages=ceil($max_id/$msg_to_page); $strSQL = "SELECT * FROM clanok WHERE active=1 AND rubrika=$rub ORDER BY datum DESC, IDclanok DESC LIMIT $start, $msg_to_page"; $result=mysql_query($strSQL); $numrow=mysql_num_rows($result); echo "
".breadcrumb($rub)."
"; for ($i = 0; $i < $numrow; $i++) { $IDclanok=mysql_result($result, $i, 'IDclanok'); $autor_txt=mysql_result($result, $i, 'autor_txt'); $perex=mysql_result($result, $i, 'perex'); if(!preg_match("/

/", $perex)) $perex=ereg_replace("\n", "

", $perex); $datum=mysql_result($result, $i, 'datum'); $datum=strtotime($datum); $datum=date("j. ", $datum).$mesiace[date("m", $datum)-1].date(" Y", $datum); $nadpis=mysql_result($result, $i, 'nadpis'); $a_datum=mysql_result($result, $i, 'a_datum'); $rubrika=mysql_result($result, $i, 'rubrika'); $clanok=mysql_result($result, $i, 'clanok'); echo "

"; $str = ""; if(strlen($nadpis) > 0) $str = "

$nadpis

"; if(strlen($clanok) > 3) $str = "" . $str . ""; $str = "

" . $str . " ("; if($autor_txt == "(red)") $autor_txt = "redakcia"; if(!empty($autor_txt) && strlen($autor_txt) >= 2) $str = $str . $autor_txt . ", "; $str = $str . "$datum)

\n"; echo $str; if(strlen($perex)>0) echo "

$perex

"; echo "
"; } if($pages>1){ ?>
1) { echo("<<\n"); echo "     "; echo("" . "<" . "\n"); } else { echo("<< " . "\n"); echo "     "; echo("<". "\n"); } ?>
>\n"); echo "     "; echo(">>\n"); } else { echo("> " . "\n"); echo "     "; echo(">>" . "\n"); } ?>
".breadcrumb($rub)."
"; for ($i = 0; $i < $numrow; $i++) { $IDclanok = mysql_result($result, $i, 'IDclanok'); $clanok = mysql_result($result, $i, 'clanok'); $perex = mysql_result($result, $i, 'perex'); $autor_txt = mysql_result($result, $i, 'autor_txt'); if(strlen($clanok) == 0) $clanok=$perex; $clanok = fmt_text($clanok, 1); $datum = mysql_result($result, $i, 'datum'); $datum = strtotime($datum); $cit_dat = $datum; $datum = date("j. ", $datum) . $mesiace[date("m", $datum)-1] . date(" Y", $datum); $nadpis = mysql_result($result, $i, 'nadpis'); $a_datum = mysql_result($result, $i, 'a_datum'); $rubrika = mysql_result($result, $i, 'rubrika'); $extra=mysql_result($result, 0, 'extra'); $extra=unserialize($extra); $lextra=mysql_result($result, 0, 'lextra'); $lextra=unserialize($lextra); } $strSQL = "SELECT * FROM `foto` WHERE `sec` = 'clanok' AND `IDsec` = $IDclanok ORDER BY `IDfoto` DESC"; $result = mysql_query($strSQL); $numrow = mysql_num_rows($result); echo "

$nadpis

"; $autorky = split(", ", $autor_txt); echo "

"; if($autorky[0] != "(red)") { echo "".$autorky[0].""; for($z = 1; $z < count($autorky); $z++) { if(!empty($autorky[$z])) echo ", ".$autorky[$z]." "; } } else echo $autorky[0]; echo "

"; echo "

$datum

"; if ($numrow!=0) { echo "
"; echo "
"; $IDfoto = mysql_result($result, 0, 'IDfoto'); $popis = mysql_result($result, 0, 'popis'); pisInFoto($IDfoto, $popis); echo "
"; echo "
"; $clanok = preg_replace("/

/", "

", $clanok, 1); echo $clanok; for ($i = 1; $i < $numrow; $i++) { $IDfoto = mysql_result($result, $i, 'IDfoto'); $popis = mysql_result($result, $i, 'popis'); pisFoto($IDfoto, $popis); echo " "; } echo "

"; echo "
"; echo "
"; } else { echo $clanok; } //echo "
"; //echo "
"; require_once('media.lib.php'); showMediaTable('clanok', $IDclanok); pis_odkazy($extra, $lextra); echo "

Ako citovať tento článok

\n"; echo "
\n"; if($autorky[0] != "(red)") { for($z = 0; $z < count($autorky); $z++) { if(!empty($autorky[$z])) { $conglomerate = split(" ", $autorky[$z]); $meno = ""; $priezvisko = ""; for($y = 0; $y < (count($conglomerate)-1); $y++) { if($y > 0) $meno .= " "; $meno .= $conglomerate[$y]; } $priezvisko = end($conglomerate); if($z > 0) $cit_autorka .= " - "; if(!empty($meno) && !empty($priezvisko)) $cit_autorka .= sk_strtoupper($priezvisko) .", " . $meno; else $cit_autorka .= $autorky[$z]; } } } else $cit_autorka .= "Redakcia ASPEKTin"; $cit_dat = date("j. ", $cit_dat) . $mesiace_cit[date("m", $cit_dat)-1] . date(" Y", $cit_dat); $now_dat = time(); $now_dat = date("j. ", $now_dat) . $mesiace_cit[date("m", $now_dat)-1] . date(" Y", $now_dat); $in = "In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené $cit_dat. Získané $now_dat. Dostupné na http://www.aspekt.sk/in_archiv.php?rub=$rub&cla=$cla."; echo "

" . $cit_autorka . ". " . $nadpis . ". " . $in."

"; echo "
\n"; ?>
[pripraviť pre tlač]