návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

knižnica

  5. jún 2007
Zaujímavé novinky v knižnici Aspektu

V knižnici Aspektu nájdete dve nové publikácie. Prvá sa zaoberá situáciou žien po vstupe „nových“ členských krajín do EÚ, druhá je venovaná budúcnosti práce v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

Kol. aut. 2006. Stillstand oder Roll-back? Zur Situation der Frauen in den „neuen“ mitteleuropäischen EU-Ländern und der Ukraine (Stagnácia alebo krok dozadu? K situácii žien v „nových“ stredoeurópskych členských krajinách EÚ a na Ukrajine). Varšava : Heinrich Böll Stiftung, zastúpenie v Poľsku. 231 s. ISBN 978-83-923467-2-2.

Obsah publikácie:
Zofia Lapniewska: Die Situation der Frauen und der Frauenbewegung in Polen (Situácia žien a ženského hnutia v Poľsku)
Zora Bútorová, Jarmila Filadelfiová: Frauen und Frauenorganisationen in der Slowakei (Ženy a ženské organizácie na Slovensku) PREČÍTAJTE SI TÚTO ŠTÚDIU V SLOVENČINE.
Marcela Linková: Bürgeraktivismus von Frauen, die Stellung der Frau in der tschechischen Gesellschaft und der Einfluss der Europäischen Union (Občiansky aktivizmus žien, postavenie ženy v českej spoločnosti a vplyv Európskej únie)
Oksana Kisselyova: Frauenpolitische Aktivitäten in der Ukraine (Aktivity na Ukrajine v oblasti ženskej politiky)

Publikácia vznikla z iniciatívy nadácie Heinrich Böll Stiftung, ktorá požiadala autorky jednotlivých príspevkov, aby naskicovali vývoj ženského hnutia v daných krajinách po roku 1989, ako aj aktuálnu situáciu žien v kontexte transformačných procesov 90. rokov. No predovšetkým sa zamerali na otázku, čo sa stalo po vstupe do EÚ v máji 2004, ktorý zaviazal „nové“ členské krajiny EÚ, aby prevzali a implementovali štandardy a normy EÚ v oblasti rodovej rovnosti. Ukrajina vzala na seba tento záväzok podpisom Akčného plánu na roky 2005-2008 v rámci prístupových rokovaní. Autorky štúdií hodnotia rolu EÚ vo vývoji ženskej a rodovej politiky vo svojich krajinách. Táto priebežná bilancia nie je veľmi pozitívna. V dôsledku prístupového procesu sa národné legislatívy síce prispôsobili štandardom a normám EÚ vo vyžadovanej miere, lenže po týchto krokoch nenasledovalo vytvorenie účinných implementačných mechanizmov. Súčasne sa jasne ukazuje, že v tomto regióne podlieha politika rovnosti príležitostí (stranícko)politickej konjunktúre, čo sa prejavilo najmä v Poľsku po parlamentných voľbách v septembri 2005.
Riaditeľka zastúpenia nadácie Heinrich Böll Stiftung vo Varšave Agnieszka Rochon v úvode priznáva, že táto publikácia nie je homogénnym dielom, pretože pozostáva z príspevkov štyroch autoriek, ktoré podávajú správu o vývoji v oblasti ženskej a rodovej politiky vo svojich krajinách – v Poľsku, Českej republike, Slovenskej republike a na Ukrajine. Príspevky sú však podobne štruktúrované, čo umožňuje nielen oboznámenie so situáciou v danej krajine, ale aj priame porovnávanie situácie v jednotlivých krajinách.

BENDYK, Edwin – LISOWSKA, Ewa. 2006. The future of work : Poland, the Czech Republic and Slovakia faced with the challenges of a globalisation. (Budúcnosť práce : Poľsko, Česká republika a Slovensko čelia výzvam globalizovaného sveta). Varšava : Heinrich Böll Stiftung, zastúpenie v Poľsku. 122 s. ISBN 978-93-923467-4-6.

Obsah publikácie:
Ewa Lisowska: Women in the future workplace (Ženy a pracovisko v budúcnosti)
Edwin Bendyk: The future of work. Poland, the Czech Republic, Slovakia (Budúcnosť práce. Poľsko, Česká republika, Slovensko)

Publikácia predstavuje pozitívne i negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú globálny trh práce, pričom sa opiera o výskumy známych svetových expertov ako Jeremy Riffkin, André Gorz, Manuel Castells, Thomas L. Friedmann a Richard Florida. K zisteným problémom stavia návrhy riešení z dielne Európskej únie a východiská zo súčasnej situácie v troch krajinách, ktorým sa publikácia venuje – Poľsku, Českej republike a Slovenskej republike.
Ewa Lisowska a Edwin Bendyk vo svojich správach informujú, do akej miery sú tieto krajiny pripravené na zmeny na globalizovanom trhu práce a ako sa dokážu vyrovnať so súťažou, ktorú nové pohyby prinášajú. Zdôrazňujú, čo je potrebné na dosiahnutie dlhodobého ekonomického rastu.
Edwin Bendyk kladie dôraz na rolu kultúry, rozmanitosti pri zavádzaní noviniek a znalostnú ekonomiku. Jeho správa prináša hĺbkové analýzy pozície žien na trhu práce a zameriava sa na využitie pracovného potenciálu žien.
Ewa Lisowska skúma príčiny súčasného stavu na trhu práce – kultúrne a štruktúrne bariéry vytvorené súčasným politickým populizmom, zložitejší prístup žien k zamestnaniu alebo úplné vylúčenie žien z niektorých pracovných pozícií.
Cieľom publikácie bolo vytvoriť hĺbkovú, multilaterálnu a neschematickú diskusiu o možnostiach, zmenách a rizikách vyplývajúcich z vývoja pracovného trhu.

Nadácia Heinricha Bölla má svoju kanceláriu vo Varšave od roku 2002, aktivity v strednej Európe však vyvíja už od začiatku deväťdesiatych rokov. Jedna z prvých úloh varšavskej kancelárie bola koordinácia aktivít zameraných na prístupové procesy nových členských krajín Európskej únie z rodového hľadiska. Okrem rodovej problematiky sa varšavské zastúpenie venuje podpore komunikácie medzi starými a novými členskými krajinami EÚ, ako aj sociálno-politickým rozhovorom v rámci strednej a východnej Európy o otázkach občianskej spoločnosti, trvalo udržateľného rozvoja, ľudských práv a ďalších tém.

Jana Cviková a Zuzana Maďarová[návrat]