návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

kalendárka

www.exu.sk

Helen Longino

  11. jún 2008
Prednáška Helen Longino: Feministická epistemológia ako lokálna epistemológia

Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a Centrum rodových štúdií pri FiF UK

pozývajú na prednášku

Helen Longino
Feministická epistemológia ako lokálna epistemológia / Feminist Epistemology as a Local Epistemology

v stredu 11. júna 2008 o 16.00 hod.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. - Nová budova (vstup z Múzejnej ul.), 4. poschodie, miestnosť č. N 425

Čo sú feministické epistemológie a čím môžu ich analýzy prispieť k filozofickým teóriám vedy? Práce feministických filozofiek vedy čelia mnohým predsudkom, ktoré často pramenia len z nedostatočnej znalosti feministických teórií. Nedôveru medzi zástancami a zástankyňami ideálu hodnotovo neutrálnych a univerzálne platných noriem vedeckých výskumov vzbudzuje predstava, že výskum, ktorý je motivovaný a ovplyvnený istými sociálnymi hodnotami či dokonca politickými záujmami, môže zvyšovať objektivitu výsledkov. No existuje vôbec veda, ktorá by bola izolovaná od podmienok produkcie poznania a od spôsobov, akými je inštitucionalizovaná?

„To, čo robí feminizmus feminizmom, je jeho záujem odstrániť útlak a podriadené postavenie žien. Tento zámer vyžaduje identifikáciu inštitucionalizovaných mechanizmov útlaku a podriadenosti, t. j. inštitucionálnych mechanizmov kategórie rodu. Odkrývanie fungovania týchto kategórií je preto kognitívnym cieľom feministických výskumníčok. Nový spôsob analýzy poznania a vedeckých výskumov vyžaduje to, aby sme presunuli pozornosť z výsledkov a produktov výskumov smerom k skúmaniu samotnej dynamiky produkcie poznania."

Helen Longino je profesorkou filozofie na Stanfordskej univerzite. Jej výskumná a pedagogická prax sa sústreďuje na oblasť filozofie vedy, sociálnej epistemológie a feministickej filozofie. Svetové uznanie jej priniesla publikácia Science As Social Knowledge (1990). Za knihu The Fate of Knowledge (2001) získala prestížne ocenenie Robert K. Merton Professional Award udeľované Americkou sociologickou asociáciou. V slovenskom jazyku vyšla jej štúdia „Hodnoty a objektivita" (in Aspekt 1/1998 - Myslenie žien).

V angličtine so simultánnym tlmočením do slovenčiny. Vstup voľný.

Prednáška je súčasťou série prednášok prof. Helen Longino v dňoch 9. - 11. júna 2008. Séria prednášok je súčasťou projektu Excelentná univerzita, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Ďalšie informácie na www.exu.sk.[návrat]