návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

knižnica

  15. október 2008
Novinky v knižnici - október 2008

BOTÍKOVÁ, Marta. 2008. K antropológii životného cyklu: kultúra a spôsob života ženskými očami na Slovensku v 20. storočí. Bratislava : Univerzita Komenského. 148 strán. ISBN 978-80-223-2475-5.

Marta Botíková (od roku 2003 vedúca Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK) sa v rámci svojej vedeckej a pedagogickej činnosti dlhodobo venuje skúmaniu spôsobu minulého i súčasného života cez aspekty rodinných vzťahov, rodového určenia a premien podmienok individuálneho života. Predstavovaná kniha reflektuje sociálnu skúsenosť žien prostredníctvom autobiografického rozprávania a analyzuje ju v rámcoch životného cyklu.

WEILOVÁ, Simone. 2006. Duchovná autobiografia. Edícia Filozofia do vrecka. Preklad Andrej Záthurecký. Bratislava : Kalligram. 222 strán. ISBN 80-7149-807-6.

Krátky život Simone Weil (-ovej) (1909 – 1943) mnohí charakterizovali ako cestu, hľadanie či kontempláciu. Jej premýšľanie a skutky odzrkadľovali pokus o univerzálne uchopenie reality ľudského bytia. Vo svojich spisbách zaujímala pozíciu filozofky, politickej a sociálnej aktivistky aj kresťanskej mystičky. Duchovná autobiografia je výberom z textov, ktoré Weil napísala v posledných rokoch svojho života. Vydanie v slovenčine je dobrou príležitosťou oboznámiť sa so zrelými úvahami tejto autorky komplexnejšie.

V knižnici Aspektu nájdete aj tieto tituly: Simone Weil: Oppression and Liberty (v anglickom jazyku); Angelica Krogmann: Simone Weil. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. (v nemeckom jazyku).

BALÁŽ, Anton. 2007. Hriešna Vydrica. Bratislava : Marenčin PT. 190 strán. ISBN 978-80-89218-51-6.

Pod názvom Hriešna Vydrica vyšla minulý rok vo vydavateľstve Marenčin PT kniha, ktorá faktograficky rekonštruuje a nostalgicky oživuje históriu „hriešnej“ bratislavskej štvrte Vydrica. Začiatkom 18. storočia sa Vydrica stala centrom prostitúcie a odvtedy až do svojho zániku v 60. rokoch minulého storočia rozrozprávala rozličné príbehy, ovplyvnila mnohé osudy, inšpirovala aj iritovala.

LANGEROVÁ, Žo. 2007. Vtedy v Bratislave: Môj život s Oskarom L. Bratislava : Marenčin PT. 240 strán. ISBN 978-80-89218-50-9.

Autobiografia Žofie Langerovej (1912 – 1990) je osobným rozprávaním, alebo skôr výpoveďou o minulom období z osobnej perspektívy. Bola manželkou komunistického politika, ktorý bol odsúdený na 20 rokov väzenia vo vykonštruovanom procese v 50. rokoch minulého storočia. Pochopiteľne teda pristupovala k dobovej ideológii so skepsou. Jej kritický prístup bol však čoraz vzdialenejší paradoxnej lojalite jej manžela voči komunistickým ideám. Kniha, ktorú autorka napísala v emigrácii, vychádza po anglickom vydaní (prvé vyšlo v roku 1979 pod názvom Convictions: Memories of a Life share with a Good Communist) a francúzskom vydaní konečne aj v slovenskom preklade.

BÚTOROVÁ, Zora a kol. 2008. Ona a on na Slovensku: Zaostrené na rod a vek. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky. 368 strán. ISBN 978-80-89345-10-6.

Táto kniha je záverečnou publikáciou IVO na pôde projektu Plus pre ženy 45+ a prináša analýzy a výsledky výskumov, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2005 až 2008. Osemčlenný autorský kolektív nás v ôsmich kapitolách postupne oboznamuje s vnímaním rodovej rovnosti v našej spoločnosti, s postojmi verejnosti aj zamestnávateľov k rovnosti príležitostí žien a mužov rozličného veku na trhu práce, ako aj so spôsobom mediálnej prezentácie žien v zrelom či staršom veku. V roku 1996 vydala agentúra Focus publikáciu obdobného názvu – Ona a on na Slovensku. Ženský údel očami verejnej mienky (dostupné v knižnici Aspektu) –, ktorá bola prvou a jedinečnou súhrnnou správou z výskumov problematiky rodovej citlivosti a rovnosti na Slovensku. Ako píše Zora Bútorová v úvode publikácie, hoci sa za tých uplynulých 12 rokov na politickej úrovni deklarovalo mnohé, pohľad cez rodové okuliare „sa ani zďaleka nevyčerpal a nestal čímsi samozrejmým – a to ani v rovine intelektuálnej reflexie, ani v rovine každodennej životnej praxe“.

Pripravila Katarína Mádelová[návrat]