návrat na titulnú stránku
návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku návrat na titulnú stránku
on-line katalóg
vyhľadávať na stránke
  návrat na aspekt.sk
kniznica (zavinac) aspekt (bodka) sk

aspekt, mýtna 38
811 07 bratislava

tel./fax:
+421/2/52 62 46 21
Heinrich Böll Stiftung
Slovak Czech Women's Fund
Nadácia otvorenej spoločnosti
ďakujeme
   

knižnica

  11. február 2010
Zoznámte sa s ďalšími knihami v našej knižnici

PUFFLEROVÁ, Šarlota (ed.). 2008. Na ceste k rovnosti. Bratislava :  Občan a demokracia. 131 strán. ISBN 978-80-89140-17-6

Publikácia Na ceste k rovnosti opisuje aktivity a výstupy rovnomenného projektu. Obsahuje kľúčové zistenia výskumov realizovaných v rámci projektu, prípadové štúdie, závery verejných diskusií, odporúčania i stručný popis jednotlivých aktivít realizovaných v úzkej partnerskej spolupráci štyroch mimovládnych organizácií - Občan a demokracia, Inštitút pre verejné otázky, Partners for Democratic Change Slovensko a Hlava 98.  

JÓJÁRT, Paula. Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch : Implementácia, monitorovanie a hodnotenie na úrovni operačných programov. Programové obdobie 2007-2013. Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Odbor rodovej rovnosti a rovností príležitostí. 92 strán. ISBN 978-80-89125-13-5

Príručka je určená pre zamestnancov zapojených do implementácie štrukturálnych fondov (RO, SORO, VÚC, atď.) ako aj pre odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP. Cieľom je zvýšiť povedomie ako uplatňovať rovnosť príležitostí pri implementovaní, monitorovaní a hodnotení operačných programov a monitorovaní a odbornom hodnotení projektov.

Celú publikáciu v pdf. formáte nájdete tu.

PIETRUCHOVÁ, Oľga. Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ : 11 krokov k rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti pri príprave a riadení projektov. Programové obdobie 2007-2013. Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Odbor rodovej rovnosti a rovností príležitostí. 84 strán. ISBN 978-80-89125-12-8

Príručka je určená hlavne pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov. Jej cieľom je zvýšiť povedomie a informovanosť o rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v kontexte využívania štrukturálnej pomoci a zadefinovanie postupov uplatňovania príspevku k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí pri podávaní žiadosti o NFP ako aj počas celého projektového cyklu (pri monitorovaní, hodnotení).

Celú publikáciu v pdf. formáte nájdete tu.

PIETRUCHOVÁ, Oľga (ed.). Gender mainstreaming v praxi : Príručka. Bratislava : OKAT PLUS. 144 strán. ISBN 978-80-88720-14-0

Publikácia Gender mainstreaming v praxi (uplatňovanie rodového hľadiska) je rozšírenou verziou prvej publikovanej príručky z roku 2001. Delí sa na dve časti: prvá pokrýva oblasť metodológie, druhá rodové súhrny. V snahe zohľadniť v príručke regionálne špecifiká a posilniť jej praktické využitie bolo do nej zaradených približne 25 aktuálnych prípadových štúdií z oblasti uplatňovania rodového hľadiska a rodovo zameraných iniciatív. Okrem toho tu nájdete aj prílohu Rodová analýza: stručný sprievodca, ktorá je prepracovaná a doplnená o nové prípadové štúdie a príklady. Časť Rodové súhrny obsahuje nové súhrnné informácie o problematike HIV/AIDS, rozvoji súkromného sektora, energii a životnom prostredí a revidovanú verziu súhrnov o zamestnanosti, chudobe, makroekonomike, obchode, armáde a obrane štátu.

Ciprová, Kristýna (ed.). 2009. Prosazování genderové rovnosti: vybraná témata / Promotina Gender Equality : Selected Issues. Praha : Česká ženská lobby.

Publikáciu Prosazování genderové rovnosti : vybraná témata vznikla v rámci projektu Prosazování genderové rovnsoti v období CZ PRESS. Publikácia nadväzuje na päť guľatých stolov, ktoré realizovali organizácie Českej ženskej lobby : ženy v politike, domáce násilie, antidiskriminačná legislatíva, postavenie migrantiek a práva žien počas tehotenstva, pri pôrode a v šesťnedelí. Predkladané texty slúžia ako kritický (tieňový) pohľad neziskových organizácií prinášajú návrhy riešení.

Celú publikáciu v pdf. formáte nájdete tu.

Fond sociálneho rozvoja. 2008. Sprievodca rovnosťou príležitostí na trhu práce : Iniciatíva Spoločenstva EQUAL v Slovenskej republike. Bratislava : Fond sociálneho rozvoja ako Národná podporná štruktúra IS EQUAL. 112 strán.

Publikácia vznikla na základe poznatkov a skúseností z realizácie projektv, ktoré boli podporené v rámic Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, ktorá na Slovensku prebiehala od roku 2004 ako jeden z rámcových programov Európskej únie. Brožúra je rozdelená do niekoľkých kapitol. V každej kapitole nájdete informácie o východiskovej situácii v Slovenskej republike v predmetnej oblasti, banku dobrých nápadov, ktorá sumarizuje, čomu sa venovali jednotlivé projekty a časť poukazujúcu na to, čo sa prostredníctvom projektov podarilo zmeniť alebo odhaliť.

Celú publikáciu v pdf. formáte nájdete tu.

Dubinová, Terezie. 2008. Ženy v bibli, ženy dnes. Praha : Židovské muzeum. 244 strán. ISBN 978-80-86889-69-6

Zborník Ženy v Bibli, ženy dnes vychádza ako súhrn prednáškového cyklu hebraistiky Terezie Dubinové. Zborník si dáva za cieľ informovať o dosiaľ menej známom prúde židovských biblických štúdií, a to o židovskej feministickej interpretácii Biblie. Autorka sa snaží interpretovať prístupy a pohľady žien v judaizme predovšetkým prostredníctvom tradičných rabínských komentárov biblických textov. Tradičný pohľad je porovnávaný s dnešným postojom žien, ktoré vďaka procesu zrovnoprávnenia vstúpili do procesu interpretácie Biblie a prinášajú tak nový ženský pohľad na tieto texty. Terezie Dubinová predkladá čitateľkám a čitateľom možnosť porovnania tradičných rabínskych komentárov s dnešnými feministickými interpetáciami a vytvoriť si tak vlastný postoj k obom pohľadom. Vzhľadom k tomu, že vedecká diskusia a odborná literatúra k tejto téme sú v českej, ale i slovenskej hebraistike neznáme a nepublikované, je tento zborník svojím spôsobom unikátny.[návrat]