Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

knižničný poriadok knižnice Aspektu

 1. Knižnica Aspektu (ďalej KA) je knižnicou pri feministickom vzdelávacom a publikačnom projekte Aspekt. Špecializuje sa na odbornú literatúru s rodovou problematikou, beletriu ženských autoriek, feministické časopisy, audiovizuálne dokumenty a rôzne iné študijné a informačné materiály.
 2. Knižnica Aspektu poskytuje služby čitateľkám a čitateľom bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú, rasovú a rodovú príslušnosť, so zreteľom na potreby Aspektu.
 3. Čitateľkou/čitateľom sa fyzické i právnické osoby stávajú zaregistrovaním prostredníctvom evidenčného listu. Podpísaním evidenčného listu sa čitateľka/čitateľ zaväzuje, že bude plniť ustanovenia Knižničného poriadku KA. Evidenčný list sa stáva platným po jeho vyplnení, podpísaní a zaplatení ročného registračného poplatku. V evidenčnom liste čitateľka/čitateľ uvedie svoje meno a priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, rok narodenia, číslo občianskeho preukazu, povolanie/školu, telefonický a e-mailový kontakt.
 4. Evidenčný list je doklad, ktorý čitateľku/čitateľa oprávňuje používať služby KA. Vydáva sa na bežný kalendárny rok, jeho platnosť treba každý rok obnovovať.
 5. Čitateľka/čitateľ je povinná/povinný do 15 dní oznámiť KA zmenu mena, bydliska, povolania/školy, vydanie nového OP. Pokiaľ tak neurobí, je povinná/povinný nahradiť knižnici všetky náklady, ktoré knižnici vzniknú zisťovaním týchto údajov.
 6. Čitateľkám a čitateľom sa dokumenty (t.j. knihy, periodiká, články, plagáty a audiovizuálne dokumenty) z knižničných fondov požičiavajú po úplnom vyplnení náležitých informácií pracovníčkou knižnice v platnom evidenčnom liste a potvrdení výpožičky podpisom čitateľky/čitateľa.
 7. Výpožičky sa zásadne neuskutočňujú poštou.
 8. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo priestorov KA) a prezenčne (v priestoroch KA). Absenčne si možno požičať beletriu, antológie, časopisy Aspekt a odborné knihy, ktorých je viac kusov, aspoň jedna však v knižnici musí zostať. Ostatné materiály - knihy, plagáty, periodiká a audiovizuálne dokumenty sa požičiavajú iba prezenčne.
 9. Ak máte záujem o konkrétne periodikum, audiovizuálny dokument alebo plagát, musíte si ho rezervovať e-mailom na konkrétny deň.
 10. Ak KA uzná za potrebné, môže pri požičiavaní niektorých diel žiadať peňažnú záruku. Jej výšku určí v každom jednotlivom prípade pracovníčka knižnice po dohode so zástupkyňami Aspektu.
 11. Na jeden raz si môžete požičať maximálne 5 titulov.
 12. Dokumenty, ktoré sú vypožičané, môže knižnica na požiadanie čitateľky/čitateľa rezervovať. O vrátení rezervovanej výpožičky knižnica čitateľku/čitateľa upovedomí telefonicky, resp. e-mailom. Knižnica rezervuje požadovaný dokument jeden týždeň.
 13. Výpožičná lehota dokumentu pri požičiavaní mimo knižnice je 21 dní. Knižnica Aspektu môže v odôvodnených prípadoch požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.
 14. Výpožičnú lehotu možno na požiadanie čitateľky/čitateľa, ak dokument nežiada iná čitateľka/iný čitateľ, pred jej uplynutím predĺžiť 2 razy o 21 dní. V odôvodnených prípadoch možno povoliť novú výpožičku toho istého diela, ale len po jeho predložení KA.
 15. Ak čitateľka/čitateľ vypožičaný dokument nevráti v stanovenej lehote, je povinná/povinný zaplatiť poplatok z oneskorenia, ktorého zaplatenie sa zaznamená do evidenčného listu. KA čitateľku/čitateľa písomne upomenie až pri druhom prekročení výpožičnej lehoty. Ak čitateľka/čitateľ nereaguje na druhú, tretiu a ani štvrtú („pokus o zmier“) upomienku, vymáha sa vypožičaný dokument súdnou cestou. Pri súdnom vymáhaní vypožičaného dokumentu všetky náklady uhradí čitateľka/čitateľ.
 16. Čitateľka/čitateľ nesmie vypožičaný dokument požičiavať ďalším osobám, ani inak s ním nakladať bez súhlasu knižnice. Ručí zaň, pokiaľ má KA záznam o vypožičaní v evidenčnom liste.
 17. Čitateľka/čitateľ je povinná/povinný vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzala/prevzal. Pri poškodení alebo strate dokumentu je čitateľka/čitateľ povinná/povinný nahradiť vzniknutú škodu po dohode s pracovníčkou knižnice (uvedenie diela do pôvodného stavu, zaobstaranie náhradného výtlačku toho istého dokumentu v rovnakom vydaní a väzbe alebo vo viazanej fotokópii, alebo inak). Ak sa čitateľka/čitateľ s KA nedohodne, rozhodne o náhrade škody a jej výške súd.
 18. KA poskytuje tieto druhy služieb:
 19. výpožičné služby: absenčné a prezenčné požičiavanie dokumentov;
 20. poradenské služby: informácie o fondoch a službách knižnice;
 21. reprografické služby: vyhotovovanie xerokópií.
 22. Poplatky a úhrady:
 23. a) registračné úkony a služby:
 24. vystavenie evidenčného listu... 3,50 €/105,441 Sk
 25. predĺženie evidenčného listu... 3,50 €/105,441 Sk
 26. b) prekročenie výpožičnej lehoty za každú upomínanú knihu:
 27. I. upomienka (po uplynutí výpožičnej lehoty 21 dní, bez písomného upozornenia) ... bez poplatku
 28. II. upomienka (po uplynutí 42 dní, písomné upozornenie) ... 0,66 €/20 Sk
 29. III. upomienka (po uplynutí 63 dní, písomné upozornenie) ... 1,33 €/40 Sk
 30. IV.upomienka (po uplynutí 84 dní, písomné upozornenie) ... 2,66 €/80 Sk
 31. c) reprografické služby:
 32. jednostranná kópia A4 ... 0,05 €/1,50 Sk
 33. obojstranná kópia A4 ... 0,08 €/2,50 Sk
 34. Bratislava 3. september 2009
 

o aspekte

vyhľadávanie

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu