Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

ASPEKT: správa o činnosti za rok 2008

Rok 2008 bol 15. rokom oficiálnej existencie feministickej organizácie ASPEKT. Bol to zároveň záverečný rok projektu ruzovyamodrysvet.sk (projekt bol realizovaný v rámci Programu IS Equal ESF), v ktorom ASPEKT zohrával úlohu vedúcej partnerky. Tento projekt bol po celý čas mimoriadne náročný, a nie iba pre jeho obsahovú bohatosť a komplexnosť. Napriek oficiálnemu ukončeniu projektu k 31. októbru 2008, neboli do konca roku zo strany Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny ani zďaleka vysporiadané finančné záležitosti súvisiace s projektom, čo v praxi znamenalo, že štát si od mnohých mimovládnych organizácií (pretože to nie je len náš prípad) požičal závratnú sumu a nebol schopný projekty zadministrovať tak, aby suma bola vyplatená.

Koniec roku 2008 teda ešte ani zďaleka neodzvonil všetkým problémom, vyplývajúcim z ťaživej situácie súvisiacej s projektom ruzovyamodrysvet.sk, ktorú spôsobilo MPSVR ustavičným znejasňovaním pravidiel, výmenou pracovníkov a pracovníčok a podobne. Toto všetko naďalej - aj v čase písania tejto správy - spôsobuje veľké problémy súvisiace so spravovaním projektov IS EQUAL na Slovensku. Napriek všetkým snahám nám táto ne-komunikácia s nadriadeným orgánom, teda MPSVR pohltila nesmierne veľa kapacít - časových, ľudských, psychických i fyzických. Preto, aj keď veľmi nerady, budeme o tejto nezabudnuteľnej kauze pravdepodobne písať aj v správe za rok 2009. A preto pre Správu za rok 2008 je najpotešiteľnejším zo všetkého samotný fakt, že  je vôbec o čom písať, inými  slovami, že sme sa dokázali sústrediť aj na iné aktivity, než len na výčiny vyššie spomínanej byrokratickej hydry.ruzovyamodrysvet.sk

V roku 2008 najväčšiu časť našej práce v ASPEKTE pohltil projekt ruzovyamodrysvet.sk. Všetky aktivity, ktoré sme ako vedúca partnerka rozvojového partnerstva spolu s ďalšími partnerkami (ľudskoprávna organizácia Občan a demokracia, Bábkové divadlo na Rázcestí z Banskej Bystrice a „Škola základ života", neinvestičný fond pri ZŠ na Gorkého ul. V Trnave, ako aj s ďalšími, napríklad Inštitút pre verejné otázky, FOCUS, a ď.) zrealizovali v priebehu trvania projektu (2005 - 2008), sú zaznamenané na webovej stránke www.ruzovyamodrysvet.sk, ktorý sa stal portálom rodovo citlivej pedagogiky v teórii i praxi. Tento portál je zároveň najväčšou publikačnou aktivitou, zrealizovanou v rámci projektu. O všetkých aktivitách, ako aj o materiáloch, ktoré priebežne na portáli pribúdali, sme vás pravidelne informovali v informačnom bulletine „ňjúvinky z ruzovyamodrysvet.sk"; aj po skončení projektu ho naďalej posielame na 3100 adries. Počet prístupov za deň na tomto portáli mal počas celého roku 2008 stúpajúcu tendenciu a pohyboval sa denne od 90 do 150 prístupov, pričom najvyššie počty vykazoval v období, v ktorom študentky a študenti písali svoje ročníkové, bakalárske, diplomové a doktorandské práce.

V roku 2008 sme zrealizovali mediálnu kampaň „Je len práca, ktorú treba urobiť" zameranú na rodovú deľbu práce. Kampaň bola zacielená najmä na študentky a študentov vyšších ročníkov všeobecných stredných škôl, ako aj na študentky a študentov vysokých škôl a cez nich na učiteľky, učiteľov, rodičov, širšiu verejnosť. Kampaň nám pomohla zrealizovať agentúra i-Step communication, a.s. a V.I.P. production, s.r.o.

V roku 2008 sme vydali publikáciu Učiteľské povolanie. Aspekty rodovej rovnosti v škole, ktorej  autorkou je Jarmila Filadelfiová a editorkami Jana Cviková a Jana Juráňová.

Počas celého roka 2008 sme pokračovali vo vzdelávacích aktivitách, výsledkom ktorých je kurz akreditovaný na Ministerstve školstva Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien.www.aspekt.sk

Aj portál www.aspekt.sk sme počas roka 2008 pravidelne napĺňali informáciami, článkami, recenziami a inými materiálmi. O našich podujatiach, aktivitách, nových knihách z edície ASPEKT i nových knihách, ktoré pribudli v knižnici ASPEKTU sme vás informovali v informačnom bulletinu „ASPEKTovské ňjúvinky", ktorý e-mailom posielame na 600 adries. Počet prístupov na tento portál za deň má zvyšujúcu sa tendenciu a pohybuje sa od 200 do 300 a viac prístupov denne, pričom, podobne ako aj v prípade portálu www.ruzovyamodrysvet.sk, majú tieto čísla rastúcu tendenciu v období dokončovania ročníkových, bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Súčasťou webovej stránky www.aspekt.sk je aj webzin ASPEKTin, ktorý sa nám darí udržiavať aj vďaka vašej priazni a podpore.knižnica

Aj v roku 2008 bola feministická knižnica ASPEKTU otvorená pre verejnosť dva razy v týždni. Do knižnice pribudlo v tomto roku viac než 300 titulov z rôznych oblastí. Vzhľadom na to, že táto knižnica, jedinečná svojho druhu na Slovensku, nie je špeciálne sponzorovaná, nákup literatúry sa snažíme zabezpečovať podľa možností z jednotlivých grantov.

Podobne ako po iné roky, aj v tomto roku využívali knižnicu najmä študentky a študenti z rôznych odborov pri písaní ročníkových, bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Knižnicu využívajú aj rôzne vzdelávacie a iné inštitúcie.

V knižnici sme podľa potrieb a nárokov študentiek a študentov, ako aj iných návštevníčok a návštevníkov poskytovali informácie a konzultácie. Okrem toho sme sa starali o to, aby ste si mali čo požičiavať, takže sme museli veľmi dbať, aby ste knihy včas vracali, čo sa nám nie vždy podarilo. Je nám veľmi ľúto, že viacero jedinečných titulov z knižnice ASPEKTU zrejme navždy zmizlo, a to aj napriek upomienkam a ďalším pokusom o ich získanie späť.

Napriek nesamozrejmosti, s akou sme knižnicu ASPEKTU pätnásť rokov udržiavali, sa stala pre mnohé a mnohých samozrejmou súčasťou práce našej organizácie.

Niekoľko mesiacov sa nám knižnicu podarilo finančne udržať aj vďaka vzdelávaciemu projektu Agentky 008, ktorý podporoval Slovensko-český ženský fond.Agentky 008

Agentky 008 sa pripravujú. Feministické vzdelávanie budúcich multiplikátoriek - to je názov projektu, ktorý trval od januára 2008 do marca 2009 (po predĺžení). Zuzana Kostovčíková a Zuzana Maďarová v priebehu 15 mesiacov zorganizovali rôzne tematické stretnutia: rod a pohlavie; história feministického hnutia; účasť na konferencii E(U)quality; verejná a súkromná sféra; hodnotenie polčasu projektu spojené s diskusiou; diskusia o filme Pýcha a predsudok a práca s materiálmi o Jane Austen; rodovo podmienené násilie; záverečné hodnotenie projektu. Výstupom z projektu bolo jedenásť krátkych medailónikov o ženách, ktoré sa účastníčky rozhodli prezentovať na verejnosti - aj keď za horizontom roku 2008 - pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (na katedrách Univerzity Komenského v Bratislave), ako aj na oslave Medzinárodného dňa žien 6. marca 2009. Účastníčky projektu doplnili o tieto medailóniky aj internetovú encyklopédiu Wikipediu.

Cieľom projektu Agentky 008 sa pripravujú bolo prehĺbiť záujem študentiek a študentov o témy z rodovej a feministickej oblasti, zlepšiť schopnosť argumentácie žien a mužov v rodovej a feministickej oblasti, ako aj udržať chod feministickej knižnice ASPEKTU, ktorú využívajú predovšetkým študentky a študenti ako zdroj informácií pri písaní seminárnych, bakalárskych a diplomových prác. V tomto období sa podarilo zvýšiť počet návštevníčok a návštevníkov v knižnici.knižná edícia

V knižnej edícii ASPEKT vyšlo v roku 2008 viacero publikácií. V edícii Aspekty vyšla publikácia Učiteľské povolanie. Aspekty rodovej rovnosti v škole (autorka: Jarmila Filadelfiová, editorky: Jana Cviková a Jana Juráňová), publikácia vyšla v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk; ďalej publikácia Rodový pohľad na školstvo. Aspekty kľúčových rizík (autorky: Jana Cviková a Jarmila Filadelfiová), publikácia vyšla v rámci projektu Gender Democracy/Women´s and Gender Politics s podporou Nadácie Heinricha Bölla.  

ASPEKT sa spolu s Pro Familiou a Alianciou žien Slovenska podieľal na tvorbe materiálov v rámci Národnej kampane Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy a realizovalo MPSVR. Brožúry Konať proti násiliu na ženách, Konať proti násiliu na ženách a deťoch publikovalo MPSVR, no do tlače ich pripravili ASPEKT a Pro Familia v spolupráci s Alianciou žien, predovšetkým rodová expertka Jana Cviková a redaktorka Juliana Szolnokiová, ktoré o. i. spolupracovali aj na vydaní komixovej informačnej brožúry Game Over, uverejnenej v rámci tejto národnej kampane.V knižnej edícii ASPEKT vyšli v roku 2008 tri prozaické knihy slovenských autoriek, ako aj  Kalendárka 2009. O všetkých týchto publikáciách a aktivitách s nimi spojených sme vás informovali na oboch našich webových portáloch. Na www.aspekt.sk je dostupný aj on-line knižný katalóg a od roku 2008 si už môžete všetky naše dostupné publikácie objednávať aj on-line, čo ste v hojnej miere aj využívali.Prozaické knihy, ktoré sme vydali v roku 2008 (Jana Bodnárová: Takmer neviditeľná; Uršuľa Kovalyk: Žena zo sekáča; Jana Juráňová: Žila som s Hviezdoslavom), vyšli s čiastočnou podporou Ministerstva kultúry SR. Vzhľadom na to, že všetky tieto tri knihy vyšli v poslednom štvrťroku 2008, prezentujú a propagujú sa najmä v roku 2009.Knihy však v našej činnosti rezonovali aj po celý rok 2008, pretože sme celý tento rok žali plody produkcie našej knižnej edície, a to najmä v podobe viacerých nominácií na ceny pre knihy, ktoré vyšli v knižnej edícii ASPEKTU v roku 2007.Nominácie

Inge Hrubaničová: Láska ide cez žalúďok - Nominácia na Cenu Anasoft Litera 2008 (za rok 2007), Nominácia na Cenu Bibliotéky za rok 2007; užší výber 7 kníh pre nomináciu na medzinárodnú Východoeurópsku cenu za literatúru (za roky 2006 a 2007)

Ivica Ruttkayová: Marilyn miluje literatúru - Nominácia na Cenu Bibliotéky za rok 2007;

Irena Brežná: Na slepačích krídlach - kniha sa umiestnila v prestížnom knižnom rebríčku v po nemecky hovoriacich krajinách - „SWR-Bestenliste"

Jana Juráňová: Orodovnice užší výber 7 kníh pre nomináciu na medzinárodnú Východoeurópsku cenu za literatúru (za roky 2006 a 2007)Ceny

Irena Brežná: Na slepačích krídlach - Cena Obce spisovateľov Slovenska.Prezentácie, čítačky a iné

Irena Brežná mala na Slovensku od 27. marca do 17. apríla mediálne vystúpenia a besedy vo viacerých knižniciach v Bratislave, Nitre, Seredi, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, na ktorých predstavila svoju knihu Na slepačích krídlach.

Kniha Ireny Brežnej bola distribuovaná do 180 knižníc v počte kusov 331 (z toho do 19 knižníc v Čechách). Túto možnosť sme mohli využiť vďaka grantu, ktorý poskytla nadácia art4peace.

Knihu prezentovala autorka spolu s prekladateľkou Janou Cvikovou aj v Goethe inštitúte v Bratislave  v rámi úvodného podujatia k Anasoft litera festu.Inge Hrubaničová, ktorej kniha Láska ide cez žalúďok, bola nominovaná na Cenu Anasoft Litera 2008, prezentovala svoju knihu na Literárnom festivale v Žiline, ako aj v Bratislave v rámci literárneho festivalu Ars poetika a na viacerých ďalších podujatiach súvisiacich s nomináciou na Cenu Anasoft litera.Svoje knihy, ktoré vyšli v knižnej edícii ASPEKT v predchádzajúcich rokoch, prezentovali na rôznych podujatiach aj ďalšie autorky, napríklad Jana Juráňová knihu Orodovnice na knižnom veľtrhu v Paríži (marec) a na knižnom veľtrhu v Linzi (apríl).

Uršuľa Kovalyk prezentovala svoje poviedkové knihy na knižnom veľtrhu v Prahe (máj). Knihu Hana Gregorová - Slovenka pri knihe predstavila Jana Juráňová na konferencii venovanej Jozefovi Gregorovi Tajovskému a Hane Gregorovej v októbri v Banskej Bystrici.

Aj v roku 2008 sme sa so svojou vydavateľskou činnosťou zúčastnili na knižnom veľtrhu Bibliotéka, kde sme mali predajný stánok s knihami, zľavami, informáciami.

Po celý rok 2008 sme prezentovali knihy, ktoré vyšli v knižnej edícii ASPEKT v dvojtýždenníku Knižná revue, v katalógu Legenda, v Slovenskom rozhlase a v Slovenskej televízii (relácia Umenie 2008) a v iných médiách.ďalšie podujatia

Jana Cviková a Ľubica Kobová predstavili na pracovnom stretnutí, ktoré usporiadala v Bruseli Nadácia Heinricha Bölla, výsledky štúdie publikovanej v knižnej edícii ASPEKT v roku 2007 Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní (editorka: Jana Cviková). Na tomto stretnutí nadviazali viacero pracovných kontaktov a hľadali možnosti ako lobisticky využiť výsledky tejto štúdie, napríklad v spolupráci s Európskou ženskou loby.

Jana Juráňová sa zúčastnila podujatia „TransEuropaExpress" v Ríme a predniesla príspevok o zmene situácie žien po páde komunizmu na Slovensku. Podujatie sa konalo od 26. februára do 1. marca 2008.

Jana Cviková sa zúčastnila na panelovej diskusii „Úloha mimovládnych organizácií v boji proti násiliu páchanému na ženách, vrátane domáceho násilia", ktorý sa konal v rámci seminára Mimovládne organizácie a občianska spoločnosť: podporovatelia demokracie a aktívneho občianstva  (25. - 26. apríla 2008).

Jana Juráňová bola členkou poroty Novinárskej ceny 2007 Nadácie otvorenej spoločnosti.

Jana Cviková sa za ASPEKT podieľala na prezentovaní výstupov Národnej kampane Zastavme domáce násilie na ženách 28. mája 2008 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem toho, že sa ASPEKT s Pro Familiou a Alianciou žien Slovenska podieľal na tvorbe materiálov v rámci Národnej kampane, Jana Cviková pracovala v roku 2008 dobrovoľnícky aj ako členka Konzultačného výboru Rady vlády SR pre rodovú rovnosť. 3. apríla 2008 sa zúčastnila zasadnutia Rady vlády SR pre rodovú rovnosť; na zasadnutí Konzultačného výboru Rady vlády SR pre rodovú rovnosť 2. júna 2008 v Bratislave (následne aj na zasadnutí Exekutívneho výboru) mala prednášku „Rodová rovnosť ako základné právo a spoločná hodnota Európskej únie a nevyhnutá podmienka pre dosiahnutie cieľov rastu, zamestnanosti a sociálnej kohézie Európskej únie. Cestovná mapa pre rovnosť medzi ženami a mužmi (2006 - 2010)"; pomohla tiež zorganizovať dve prednášky nemeckej rodovej expertky Barbary Stiegler „Formulovanie cieľov a stratégií rodovej politiky", ktoré 16. júna 2008 odzneli na zasadnutí Rady vlády pre rodovú rovnosť a pre odbornú verejnosť, v spolupráci so slovenským zastúpením Nadácie Friedricha Eberta a s ASPEKTOM. Štúdiu, ktorá tvorila základ tejto prednášky, preložila do slovenčiny, následne bola sprístupnená nielen na webovej stránke MPSVR, ale aj ASPEKTU.V priebehu roku 2008 sme sa zúčastňovali viacerých podujatí, organizovaných inými subjektmi:

Jana Cviková sa zúčastnila na 9. Letnom fóre „Forum Feministische Zukunft" v Braunau (6. - 8. júna 2008);

Zuzana Maďarová sa vzdelávala na letnej škole „Democracy & Diversity" v Krakove v júli 2008;

Zuzana Kostovčíková sa zasa vzdelávala na Višegrádskej letnej škole v Krakove v júli 2008;

Jana Cviková a Janka Debrecéniová z organizácie Občan a demokracia pripravili a viedli trojdňový letný seminár vzdelávania rómskych líderiek v oblasti rodovej rovnosti v spolupráci s Fórom rómskych žien a Nadáciou Friedricha Eberta;

Jana Cviková mala na Letnej škole organizácie Občan a demokracia v Modre prednášku „Rodová rovnosť a rodové stereotypy v médiách";

Jana Cviková sa zúčastnila na okrúhlom stole na tému „Materské centrá ako akadémie praktického rodičovstva" (5. novembra 2008);

Jana Cviková predniesla príspevok na konferencii Fóra rómskych žien „Postavenie rómskych žien v spoločnosti" 7. a 8. novembra 2008 v Bratislave.ASPEKT sa spolupodieľal aj na medzinárodnom projekte E(U)quality o rovnosti príležitostí žien a mužov, ktoré pripravila Sieť rakúskych poradní pre ženy a dievčatá (Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen) vo Viedni.

Prvé zo stretnutí sa konalo 4. apríla 2008 v Bratislave, následné stretnutie, na ktorom sa zúčastnila Jana Cviková, sa konalo 8. mája vo Viedni a 9. - 11. decembra 2008 tiež vo Viedni. ASPEKT sa v spolupráci s touto organizáciou a ďalšími zapojil aj do ďalších medzinárodných projektov - EQ-Train: Equality training for trainers, EU-Strategie Gender Budgeting - ktoré sa začali v roku 2008 a pokračujú v rokoch 2009 - 2010. V priebehu roku 2008 sa ASPEKT zúčastňoval aj na aktivitách projektu „Gender Democracy/Women´s and Gender Politics", ktorý sa konal pod záštitou a s podporou Nadácie Heinricha Bölla. V rámci tohto projektu sa Jana Cviková a Zuzana Kostovčíková zúčastnili na pracovnom stretnutí Regionálneho programu Nadácie Heinricha Bölla pre ženy v Kyjeve v novembri (24. a 25. novembra 2008).ASPEKT sa podieľal na mnohých občianskych aktivitách, ako aj na viacerých otvorených výzvach, napríklad:

„Výzva ľudskoprávnych organizácií vláde, aby prijala Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia";

„Hromadná pripomienka MVO k návrhu novely zákona o umelom prerušení tehotenstva predloženom Ministerstvom zdravotníctva SR";

„Pripomienka mimovládnych organizácií k návrhu na ratifikáciu Európskej charty revidovanej Rady Európy z roku 1996 Slovenskou republikou" a ďalšie.

Tento výpočet aktivít nie je úplný, niektoré informácie sú prístupné na dvoch webových stránkach ASPEKTU, iné archivované v záznamoch o činnosti organizácie.

V roku 2008 sa na práci našej organizácie podieľali prevažne tieto aspekťáčky: Jana Cviková, Jana Juráňová, Zuzana Kostovčíková, Katarína Krnová, Zuzana Maďarová, Katarína Mádelová, Juliana Szolnokiová, Friedrich Nietzsche jr. a Melanie Klein jr., no v rámci jednotlivých aktivít spolupracovali aj ďalšie a ďalší (napr. Jana Sapáková, Eva Riečanská, Ľubica Kobová, Katarína Minarovičová a i.).

Realizované projekty podporili: Nadácia Heinricha Bölla, Ministerstvo kultúry SR, Index, Európsky sociálny fond, Slovensko-český ženský fond, Lifelong Learning Programme/ Leonardo da Vinci, Program Európa pre občianky a občanov

Okrem finančných prostriedkov viazaných na jednotlivé projekty, organizácia vynakladala na realizáciu aktivít vlastné prostriedky získané hospodárskou činnosťou (predajom publikácií a poskytovaním rôznych - odborných, vydavateľských - služieb).

Navyše sme na činnosť organizácie vďaka vašim 2 percentám v roku 2008 získali 67.405,-Sk.

 

o aspekte

vyhľadávanie

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu