Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

VÝBER Z ASPEKTOVSKÝCH PROJEKTOV

Webová stránka, knižnica, vzdelávanie v ASPEKTE

Aktivity súvisiace s feministickou a rodovou tematikou a politickou praxou sa nám v roku 2010 darí realizovať aj vďaka podpore nadácií Global Fund for Women
a Mama Cash.

Obe nadácie nám pomáhajú udržať www.aspekt.sk, knižnicu ASPEKTU i série vzdelávacích podujatí.


Rodové aspekty hospodárskej a finančnej krízy

Aj v roku 2010 podporuje nadácia Heinrich Böll Stiftung jeden z našich projektov -  Genderaspekte der Wirtschafts- und Finanzkrise. Podobné projekty spoločného vytvárania rodových analýz v rámci spolupráce partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Slovenskej republiky so Zastúpením Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave boli podporené aj v rokoch 2007, 2008 a 2009. Doterajšie analýzy sa venovali rodovej nerovnosti v odmeňovaní, rodovým aspektom vzdelávania a utváraniu rodového diskurzu počas dvoch desaťročí po páde totality.

2007

Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní

Gender Issues 2007: Violence against Women, Gender Pay Gap, Access to Childcare Facilities, Implementing Gender Policies in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine

2008

Rodový pohľad na školstvo. Aspekty kľúčových rizík

Gender Issues 2008: Gender Sensitive Education in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine

2009

Feminizmy pre začiatočníčky. Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku

Gender Issues 2009: Gender Equality Discourse in Times of Transformation 1989-2009 in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine


Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodových stereotypov a rodovej nerovnosti (nielen) v škole


Hlavným cieľom projektu Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodových stereotypov a rodovej nerovnosti (nielen) v škole, ktorý sa začal v novembri 2009 a potrvá do marca 2010, je zvyšovanie rodovej citlivosti v spoločnosti v záujme odstraňovania rodovej nerovnosti so zameraním na oblasť školstva a jeho spoločenského kontextu.
V rámci projektu sa zameriavame predovšetkým na prekonávanie rodových stereotypov a rodovej nerovnosti vo vzdelávaní so zohľadnením rodu ako častej zložky viacnásobnej diskriminácie. Za týmto účelom upravujeme a aktualizujeme materiály na portáli www.ruzovyamodrysvet.sk, vytvárame nové materiály pre štúdium problematiky rodovej rovnosti vo vzdelávaní a ďalej šírime informácií, zabezpečujeme činnosť knižnice. Okrem toho pripravujeme informačný bulletin zameraný na aktuálne problémy rodovej rovnosti a nediskriminačných prístupov, ktorý zohľadní záujmy rôznych cieľových skupín. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah je výlučne zodpovedný ASPEKT. Projekt je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.


EQ-Train: Equality Training for Trainers


 1. Dvojročný medzinárodný projekt EQ-Train: Equality Training for Trainers, ktorý sa začal v októbri 2008, je zameraný na profesijnú orientáciu. Vychádza z toho, že príčiny nerovnosti na trhu práce spočívajú okrem iného i vo výbere povolania, pri ktorom sa dostatočne nezohľadňujú finančné aspekty. V rámci ďalšieho vzdelávania tréneriek a trénerov, ako aj (výchovných) poradkýň a poradcov sa projekt EQ-Train usiluje o odovzdávanie poznatkov o rodovej (ne)spravodlivosti v odmeňovaní za prácu, ako aj o testovanie inovatívnych tréningových metód pre kariérne poradenstvo a profesijnú orientáciu. Na projekte spolupracujú: Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen (Rakúsko), ASPEKT (Slovensko),  SOFIA - Institute for Holistic and Applied Social Research (Rakúsko), Gender Studies, o.p.s. (Česká republika),  I.C.M. - Instituto Canario de la Mujer (Španielsko), CRAMARS (Taliansko) a strategickí partneri z Rakúska podporujúci projekt:  Bundeskanzleramt Österreich/Frauen, Abt. II/3, Gleichbehandlungsanwaltschaft, Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Abt. für geschlechtsspezifische Bildungsfragen, Bundesarbeiterkammer, Arbeitsmarktservice Österreich, Abt. Arbeitsmarktpolitik für Frauen. Jednou z aktivít projektu sú projektové ňjúvinky:
 2. Ňjúvinky z EQ-Train 1/2009
 3. Ňjúvinky z EQ-Train 2/2009
 4. Ňjúvinky z EQ-Train 3/2010
 5. Ňjúvinky z EQ-Train 4/2010
 6. Kvíz o odmeňovaní žien a mužov
 7. Leták o odmeňovaní žien a mužov
 8. Viac informácii nájdete na webovej stránke projektu.


EU-Strategie Gender Budgeting

Tento projekt sa realizoval v období od 1. augusta 2008 do 30. júla 2009 v rámci programu EÚ Európa pre občianky a občanov: podpora aktívneho európskeho občianstva. ASPEKT bol jednou z partnerských organizácií tohto medzinárodného projektu, ktorý koordinovala Sieť rakúskych poradní pre ženy a dievčatá (Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen).

Cieľom projektu bolo informovanie občianok a občanov, najmä členiek ženských organizácií v zúčastnených krajinách (Rakúsko, Nemecko, Rumunsko, SR, ČR) o význame, postupoch a účinkoch stratégie rodového rozpočtovania (gender budgeting) ako súčasti stratégie uplatňovania rodového hľadiska (gender mainstreaming).

Webová stránka projektu EU-Strategie Gender Budgeting prináša študijné a informačné materiály o rodovom rozpočtovaní v nemčine, angličtine i češtine.


Agentky 008 sa pripravujú

 1. Hlavným cieľom projektu Agentky 008 sa pripravujú, financovaného z prostriedkov Slovensko-českého ženského fondu, bolo rozvíjanie knižnice ASPEKTU a doplnenie jej knižničného fondu. Od februára 2008 do marca 2009 sa konali stretnutia, ktorých cieľom bolo zvýšiť záujem predovšetkým mladých ľudí o feministické a rodové témy. Jedným z výsledkov projektu boli profily žien, ktoré vytvorili účastníčky a účastník stretnutí a ktoré sme prezentovali na oslavách Medzinárodného dňa žien. Informácie z medailónikov sme doplnili aj do internetovej encyklopédie Wikipedia, aby boli prístupné širokej verejnosti.


Histórie žien

  Histórie žien

  Cieľom tohto projektu je uplatňovanie rodovo citlivého prístupu v rôznych vedných disciplínach, najmä v histórii, literárnej vede, filozofii a ď., ako aj jeho ďalšia popularizácia. Súčasťou projektu je zber materiálov, publikačné výstupy a séria pracovných stretnutí. Texty z pravidelných pracovných „strednutí“/stretnutí v knižnici Aspektu sú dostupné vo webzine ASPEKTin. Projekt sa odvíja z posledného papierového čísla časopisu ASPEKT, ktoré sa venovalo histórii a príbehom žien. Pokračujúce príbehy žien, písané ženami, predstavuje aj beletria vydávaná v knižnej edícii Aspektu. Vyvrcholením projektu a hľadaním ďalších perspektív práce v oblasti odhaľovania, novointerpretovania, čítania, písania, rozprávania, znovuprežívania, akceptovania… histórií žien bola konferencia, ktorá sa uskutočnila 20. a 21. októbra 2006 v Bratislave.


ruzovyamodrysvet.sk pinkandblueworld.sk

  ruzovyamodrysvet.sk

  Pod týmto názvom sa skrýva projekt Rodová senzibilizácia vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách ako príprava budúcej desegregácie povolaní, realizovaný v období marec 2005 - marec 2008 v rámci Iniciatívy Spoločenstva Equal z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Projekt pokračuje v línii rodovo citlivej pedagogiky, ktorej rozvíjanie začalo pod záštitou Nadácie Heinricha Bölla. Na projekte sa podieľajú štyri členské organizácie rozvojového partnerstva - Aspekt (vedúca partnerka, Bratislava), Občan a demokracia (Bratislava), Škola základ života, n. f., pri ZŠ Gorkého 21 (Trnava), Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica) - a ďalšie spolupracujúce organizácie, ako aj jednotlivkyne a jednotlivci.

  Projekt ruzovyamodrysvet.sk predstavuje pestrú zbierku aktivít zameraných na rodovo citlivú pedagogiku, teda aj na narúšanie ružového a modrého sveta stereotypov. Jeho súčasťou je o. i. edukačná činnosť (semináre ďalšieho vzdelávania pre pedagogické pracovníčky a pracovníkov, pilotný projekt na vybranej základnej škole, podujatia pre verejnosť, spolupráca s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, s Fakultou humanitných vied a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, festival Nová Eva, kluby EQ, scénické čítania, prezentácie kníh, príprava didaktických listov atď.), ale aj sprevádzajúci výskum, či nadnárodná spolupráca, v rámci ktorej sa na Slovensko dostanú mnohé vyskúšané postupy a metódy v oblastiach ako napríklad rodový audit, vnímanie rodových rozdielov v odmeňovaní, kampane na desegregáciu „ženských“ a „mužských“ profesií a podobne.

  Ako súčasť publikačnej a kampaňovej činnosti projektu sme pre druhé vydanie pripravili knihu Ružový a modrý svet. Okrem tejto publikácie pripravujeme ďalšie výstupy v podobe kníh a CD-romov, študijné materiály, učebné pomôcky a i.

  Projekt ruzovyamodrysvet.sk sa zameriava predovšetkým na scitlivenie rodového vedomia učiteliek a učiteľov a na zvýšenie ich odbornosti. Rodovo citlivý prístup v pedagogickej teórii a praxi je jedným zo základných predpokladov skvalitnenia výchovného a vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Náš projekt však nie je určený len školám, ale aj všetkým deťom a ich dospelým.

  Viac čítajte vo webzine ASPEKTin.

  pinkandblueworld.sk


Rodové infobalíčky

  Rodové infobalíčky

  Sú to súbory informácií, týkajúce sa rodových aspektov verejného života. Štyri elektronické vydania v roku 2005 sa zaoberajú témami politickej participácie žien, sexuálnych a reprodukčných práv žien, postavenia žien na pracovnom trhu a tvorby tzv. rodinných a ženských politík. Distribuujú sa predstaviteľkám a predstaviteľom verejného života, zástupkyniam a zástupcom médií, organizáciám zaoberajúcim sa rodovou problematikou a zainteresovanej verejnosti.

  Rodový infobalíček 1/2005 - Rod a verejný život" (pdf, 850 kB)
  Rodový infobalíček 2/2005 - Sexuálne a reprodukčné práva žien (pdf, 1 MB)
  Rodový infobalíček 3/2005 - Ženy na trhu práce (pdf, 930 kB)
  Rodový infobalíček 4/2005 - Ženy na trhu práce II (pdf, 800 kB)

  Rodové infobalíčky nájdete aj v špeciálnej rubrike webzinu ASPEKTin.


Načo je ženám EÚ?

  Načo je ženám EÚ?

  Cieľom medzinárodného projektu Ženy vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 bolo upriamenie pozornosti verejnosti na postupy, programy a legislatívu EÚ, ktoré možno využívať na presadzovanie rodovej rovnosti. Aspekt k eurotéme vydal knižné publikácie

 1. Na ceste do Európskej únie. Sprievodkyňa nielen pre ženy (2003)
 2. Barbara Stiegler: Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie EÚ (2002)
 3. a zorganizoval medzinárodnú konferenciu, uskutočnil prieskumy a zhromaždil relevantné informačné materiály. Všetky sú dostupné na webovej stránke info-doku centra.

  Publikáciu Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie EÚ (2002) si môžete vo formáte PDF (1,54 MB) stiahnuť z digitálnej knižnice nadácie Friedrich-Ebert-Stiftung.


Rodová dimenzia predvstupovej pomoci Európskej únie

  Rodová 
	dimenzia predvstupovej pomoci Európskej únie

  Aspekt v spolupráci s Gender Studies, Praha, realizoval v rokoch 2004-2005 rodový audit predvstupovej pomoci EÚ.

  Zistenia ukazujú, že problematike rovnosti šancí sa pri poskytovaní tejto pomoci nevenovala žiadna pozornosť ani na úrovni formulovania národných priorít, ani na úrovni podporených projektov. Projekt monitoroval aj postoje k rovnosti príležitostí a informácie, ktoré majú k dispozícii zástupkyne a zástupcovia agentúr pracujúcich so štrukturálnymi fondmi. Informovanosť zainteresovaných je, žiaľ, minimálna a zapojenie rodových indikátorov do projektov je často veľmi formálne. Správa formuluje odporúčania, ako tento stav zmeniť.

  Záverečná správa v anglickom jazyku (pdf, 1,26 MB)
  Slovenská časť záverečnej správy v slovenskom jazyku (pdf, 642 kB)
  Zhrnutie v slovenskom jazyku (pdf, 111 kB)


Aspekt má 10+

  Aspekt má 10+

  Počas troch novembrových dní v roku 2003 Aspekta spolu so svojimi spolupracovníčkami, spolupracovníkmi, sympatizantkami, sympatizantmi oslávila desať rokov svojej existencie. Dokumentáciu z tohto podujatia a samotný príbeh viac než desaťročnej činnosti Aspekty vo faktoch i obrazoch nájdete na jej webovej stránke.


A VEĽA INÝCH PROJEKTOVPRED TÝMTO PAMATNÝM DÁTUMOM

 

o aspekte

vyhľadávanie

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu