Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

Zosúlaďovanie osobného a pracovného života

16. jún 2011

Je zamestnávateľ povinný prispôsobovať pracovné podmienky matkám s malými deťmi? A sú to ústupky alebo finančné benefity pre zamestnávateľa? Ako podporuje štát ženy a mužov s deťmi v ich pracovných aktivitách? A majú len rodičia nárok zosúladiť prácu s osobným životom? Aj týmito otázkami sa zaoberá medzinárodný projekt Slaďování soukromého a pracovního života v mezinárodním kontextu, ktorý sa realizuje v Českej republike, Nemecku, Poľsku a na Slovensku.

Mimovládna organizácia Gender Studies, o. p. s., v Prahe, ktorá sa venuje problematike rovnosti príležitostí, organizovala 24. až 26. mája v Prahe workshop Slaďování práce a rodiny z mezinárodní perspektivy, na ktorom sa zúčastnila aj zástupkyňa ASPEKTU ako jednej z partnerských organizácií medzinárodného projektu o zosúlaďovaní osobného a pracovného života.

Na workshope odzneli prezentácie partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Nemecka a zo Slovenska. Prezentácia ASPEKTU sa zamerala na demografické údaje súvisiace s produkciou a reprodukciou na Slovensku (spracovala sociologička Jarmila Filadelfiová v publikácii Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov, ASPEKT 2010), na možnosti dennej starostlivosti o deti (pre rovnakú publikáciu spracoval sociológ Daniel Gerbery), ako aj na legislatívu upravujúcu materský a rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa (analyzovala právnička Janka Debrecéniová v publikácii Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov, ASPEKT 2010). Všetky prezentácie a ďalšie informácie o projekte nájdetena stránke Gender Studies.

Projekt Slaďování soukromého a pracovního života v mezinárodním kontextu sa zameriava na vytváranie nástrojov pre zosúlaďovanie osobného a pracovného života. Medzinárodná tematická sieť s rôznorodými aktérmi a aktérkami (mimovládne organizácie a ich siete, zamestnávatelia a zamestnávateľky, tvorcovia a tvorkyne politík, osoby vykonávajúce starostlivosť) má identifikovať podmienky pre úspešnú adaptáciu príkladov dobrej praxe zo zahraničia. Cieľom projektu je posilniť ľudí, ktorých postavenie na trhu práce je ohrozené, a posilniť mimovládne organizácie, ktoré sa tejto téme venujú.

K prvým výsledkom projektu patrí komparatívny informačný materiál, ktorý porovnáva situáciu v zosúlaďovaní pracovného a osobného života v Českej republike, Nemecku, Poľsku a na Slovensku. Obsahuje minianalýzy z jednotlivých krajín, záverečnú správu z kvalitatívneho terénneho výskumu, ktorý sa na jar 2011 realizoval s matkami na rodičovskej dovolenke v jednom z materských centier v Stredočeskom kraji, a texty o rôznych možnostiach zosúlaďovania práce a rodiny v hypermarketoch v Českej republike a v Poľsku alebo o zákonoch, ktoré upravujú materské a rodičovské voľno, na Slovensku v čase hospodárskej krízy.

Knižky, brožúry a manuály k téme nájdete v knižnici ASPEKTU. Zároveň ďakujeme Gender Studies za knižný dar k sledovanej téme.

K problematike možností zosúlaďovania pracovného a osobného života z hľadiska zamestnaných, ako aj zamestnávajúcich

  • Wichterlová, Lada: Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci? Praha : Gender Studies, o.p.s 2010. 61 s.
  • Gender Studies: Slaďování osobního a pracovního života: Jak na to? Praha : Gender Studies, o.p.s. 2010. 20 s.
  • Sokačová, Linda: Manuál programů rovných příležitostí žen a mužů a slaďovaní rodinného a pracovného života na úřadech veřejné správy. Ministerství vnitra ČR, 2010. 54 s.


O možnostiach inštitucionálnej podpory zo strany štátu pri zosúlaďovaní pracovného a osobného života

  • Kolářová, Jitka: Klíč k jeslím. Praha : Gender Studies, o.p.s. 2007. 52 s.
  • Sokáčová, Linda: Rodinná politika: Rodičovská a mateřská v kontextu slaďování rodinného a pracovního života a pracovního života žen a mužů. Praha : Gender Studies, o.p.s. 2010. 72 s.


O situácii v oblasti rodovej rovnosti v Českej republike

  • Skálová, Helena: Neviditelný problém : Rovnost a diskriminace v praxi: Sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR. Praha : Gender Studies, o.p.s. 2010. 68 s.


V našej knižnici nájdete aj mnoho ďalších publikácií, klikajte na náš on-line katalóg.

 

o aspekte

vyhľadávanie

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu