Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letn tanie: Libue Monkov

Prbeh tudentky, ktor patriarchlny tlak zaije doslova na vlastnej koi. Ujma.

Rodov perspektva v ekonmii

Sbor analz, ktor vychdzaj z rovno-

mennho seminra.

Hlasujte za Lsky nebesk

Kniha

Jany Jurovej vo finle Anasoft litera.

O itateskej cene mete rozhodn aj vy!

VBER Z ASPEKTOVSKCH PROJEKTOV

Webov strnka, kninica, vzdelvanie v ASPEKTE

Aktivity svisiace s feministickou a rodovou tematikou a politickou praxou sa nm v roku 2010 dar realizova aj vaka podpore nadci Global Fund for Women
a Mama Cash.

Obe nadcie nm pomhaj udra www.aspekt.sk, kninicu ASPEKTU i srie vzdelvacch podujat.


Rodov aspekty hospodrskej a finannej krzy

Aj v roku 2010 podporuje nadcia Heinrich Bll Stiftung jeden z naich projektov - Genderaspekte der Wirtschafts- und Finanzkrise. Podobn projekty spolonho vytvrania rodovch analz v rmci spoluprce partnerskch organizci z eskej republiky, Poska, Ukrajiny a Slovenskej republiky so Zastpenm Nadcie Heinricha Blla vo Varave boli podporen aj v rokoch 2007, 2008 a 2009. Doterajie analzy sa venovali rodovej nerovnosti v odmeovan, rodovm aspektom vzdelvania a utvraniu rodovho diskurzu poas dvoch desaro po pde totality.

2007

Ak prca, tak plca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeovan

Gender Issues 2007: Violence against Women, Gender Pay Gap, Access to Childcare Facilities, Implementing Gender Policies in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine

2008

Rodov pohad na kolstvo. Aspekty kovch rizk

Gender Issues 2008: Gender Sensitive Education in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine

2009

Feminizmy pre zaiatonky. Aspekty zrodu rodovho diskurzu na Slovensku

Gender Issues 2009: Gender Equality Discourse in Times of Transformation 1989-2009 in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine


Rodov citlivos ako nstroj prekonvania rodovch stereotypov a rodovej nerovnosti (nielen) vkole


Hlavnm cieom projektu Rodov citlivos ako nstroj prekonvania rodovch stereotypov a rodovej nerovnosti (nielen) vkole, ktor sa zaal v novembri 2009 a potrv do marca 2010, je zvyovanie rodovej citlivosti v spolonosti v zujme odstraovania rodovej nerovnosti so zameranm na oblas kolstva ajeho spoloenskho kontextu.
V rmci projektu sa zameriavame predovetkm naprekonvanie rodovch stereotypov arodovej nerovnosti vo vzdelvan so zohadnenm rodu ako astej zloky viacnsobnej diskrimincie. Za tmto elom upravujeme aaktualizujeme materily na portli www.ruzovyamodrysvet.sk, vytvrame nov materily pre tdium problematiky rodovej rovnosti vo vzdelvan a alej rime informci, zabezpeujeme innos kninice. Okrem toho pripravujeme informan bulletin zameran na aktulne problmy rodovej rovnosti anediskriminanch prstupov, ktor zohadn zujmy rznych cieovch skupn. Realizovan s finannou podporou radu vldy SR v rmci Aknho plnu predchdzania vetkm formm diskrimincie, rasizmu, xenofbie, antisemitizmu a ostatnm prejavom intolerancie. Za obsah je vlune zodpovedn ASPEKT. Projekt je financovan z prostriedkov ttneho rozpotu.


EQ-Train: Equality Training for Trainers


 1. Dvojron medzinrodn projekt EQ-Train: Equality Training for Trainers, ktor sa zaal v oktbri 2008, je zameran na profesijn orientciu. Vychdza z toho, e priny nerovnosti na trhu prce spovaj okrem inho i vo vbere povolania, pri ktorom sa dostatone nezohaduj finann aspekty. V rmci alieho vzdelvania trneriek a trnerov, ako aj (vchovnch) poradk a poradcov sa projekt EQ-Train usiluje o odovzdvanie poznatkov o rodovej (ne)spravodlivosti v odmeovan za prcu, ako aj o testovanie inovatvnych trningovch metd pre karirne poradenstvo a profesijn orientciu. Na projekte spolupracuj: Netzwerk sterreichischer Frauen- und Mdchenberatungsstellen (Raksko), ASPEKT (Slovensko), SOFIA - Institute for Holistic and Applied Social Research (Raksko), Gender Studies, o.p.s. (esk republika), I.C.M. - Instituto Canario de la Mujer (panielsko), CRAMARS (Taliansko) a strategick partneri z Rakska podporujci projekt: Bundeskanzleramt sterreich/Frauen, Abt. II/3, Gleichbehandlungsanwaltschaft, Bundesministerium fr Unterricht, Kunst und Kultur, Abt. fr geschlechtsspezifische Bildungsfragen, Bundesarbeiterkammer, Arbeitsmarktservice sterreich, Abt. Arbeitsmarktpolitik fr Frauen. Jednou z aktivt projektu s projektov jvinky:
 2. jvinky z EQ-Train 1/2009
 3. jvinky z EQ-Train 2/2009
 4. jvinky z EQ-Train 3/2010
 5. jvinky z EQ-Train 4/2010
 6. Kvz o odmeovan ien a muov
 7. Letk o odmeovan ien a muov
 8. Viac informcii njdete na webovej strnke projektu.


EU-Strategie Gender Budgeting

Tento projekt sa realizoval v obdob od 1. augusta 2008 do 30. jla 2009 v rmci programu E Eurpa pre obianky a obanov: podpora aktvneho eurpskeho obianstva. ASPEKT bol jednou z partnerskch organizci tohto medzinrodnho projektu, ktor koordinovala Sie rakskych poradn pre eny a dievat (Netzwerk sterreichischer Frauen- und Mdchenberatungsstellen).

Cieom projektu bolo informovanie obianok a obanov, najm leniek enskch organizci v zastnench krajinch (Raksko, Nemecko, Rumunsko, SR, R) o vzname, postupoch a inkoch stratgie rodovho rozpotovania (gender budgeting) ako sasti stratgie uplatovania rodovho hadiska (gender mainstreaming).

Webov strnka projektu EU-Strategie Gender Budgeting prina tudijn a informan materily o rodovom rozpotovan v nemine, anglitine i etine.


Agentky 008 sa pripravuj

 1. Hlavnm cieom projektu Agentky 008 sa pripravuj, financovanho zprostriedkov Slovensko-eskho enskho fondu, bolo rozvjanie kninice ASPEKTU adoplnenie jej knininho fondu. Od februra 2008 do marca 2009 sa konali stretnutia, ktorch cieom bolo zvi zujem predovetkm mladch ud ofeministick arodov tmy. Jednm zvsledkov projektu boli profily ien, ktor vytvorili astnky aastnk stretnut aktor sme prezentovali na oslavch Medzinrodnho da ien. Informcie zmedailnikov sme doplnili aj do internetovej encyklopdie Wikipedia, aby boli prstupn irokej verejnosti.


Histrie ien

  Histrie ien

  Cieom tohto projektu je uplatovanie rodovo citlivho prstupu v rznych vednch disciplnach, najm v histrii, literrnej vede, filozofii a ., ako aj jeho alia popularizcia. Sasou projektu je zber materilov, publikan vstupy a sria pracovnch stretnut. Texty z pravidelnch pracovnch strednut/stretnut v kninici Aspektu s dostupn vo webzine ASPEKTin. Projekt sa odvja z poslednho papierovho sla asopisu ASPEKT, ktor sa venovalo histrii a prbehom ien. Pokraujce prbehy ien, psan enami, predstavuje aj beletria vydvan v kninej edcii Aspektu. Vyvrcholenm projektu a hadanm alch perspektv prce v oblasti odhaovania, novointerpretovania, tania, psania, rozprvania, znovuprevania, akceptovania histri ien bola konferencia, ktor sa uskutonila 20. a 21. oktbra 2006 v Bratislave.


ruzovyamodrysvet.sk pinkandblueworld.sk

  ruzovyamodrysvet.sk

  Pod tmto nzvom sa skrva projekt Rodov senzibilizcia vo vzdelvacom procese na zkladnch a strednch kolch ako prprava budcej desegregcie povolan, realizovan v obdob marec 2005 - marec 2008 v rmci Iniciatvy Spoloenstva Equal z prostriedkov Eurpskeho socilneho fondu. Projekt pokrauje v lnii rodovo citlivej pedagogiky, ktorej rozvjanie zaalo pod ztitou Nadcie Heinricha Blla. Na projekte sa podieaj tyri lensk organizcie rozvojovho partnerstva - Aspekt (vedca partnerka, Bratislava), Oban a demokracia (Bratislava), kola zklad ivota, n. f., pri Z Gorkho 21 (Trnava), Bbkov divadlo na Rzcest (Bansk Bystrica) - a alie spolupracujce organizcie, ako aj jednotlivkyne a jednotlivci.

  Projekt ruzovyamodrysvet.sk predstavuje pestr zbierku aktivt zameranch na rodovo citliv pedagogiku, teda aj na naranie ruovho a modrho sveta stereotypov. Jeho sasou je o. i. edukan innos (seminre alieho vzdelvania pre pedagogick pracovnky a pracovnkov, pilotn projekt na vybranej zkladnej kole, podujatia pre verejnos, spoluprca s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenskho v Bratislave, s Fakultou humanitnch vied a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, festival Nov Eva, kluby EQ, scnick tania, prezentcie knh, prprava didaktickch listov at.), ale aj sprevdzajci vskum, i nadnrodn spoluprca, v rmci ktorej sa na Slovensko dostan mnoh vyskan postupy a metdy v oblastiach ako naprklad rodov audit, vnmanie rodovch rozdielov v odmeovan, kampane na desegregciu enskch a muskch profesi a podobne.

  Ako sas publikanej a kampaovej innosti projektu sme pre druh vydanie pripravili knihu Ruov a modr svet. Okrem tejto publikcie pripravujeme alie vstupy v podobe knh a CD-romov, tudijn materily, uebn pomcky a i.

  Projekt ruzovyamodrysvet.sk sa zameriava predovetkm na scitlivenie rodovho vedomia uiteliek a uiteov a na zvenie ich odbornosti. Rodovo citliv prstup v pedagogickej terii a praxi je jednm zo zkladnch predpokladov skvalitnenia vchovnho a vzdelvacieho procesu na zkladnch a strednch kolch. N projekt vak nie je uren len kolm, ale aj vetkm deom a ich dospelm.

  Viac tajte vo webzine ASPEKTin.

  pinkandblueworld.sk


Rodov infobalky

  Rodov infobalky

  S to sbory informci, tkajce sa rodovch aspektov verejnho ivota. tyri elektronick vydania v roku 2005 sa zaoberaj tmami politickej participcie ien, sexulnych a reproduknch prv ien, postavenia ien na pracovnom trhu a tvorby tzv. rodinnch a enskch politk. Distribuuj sa predstavitekm a predstaviteom verejnho ivota, zstupkyniam a zstupcom mdi, organizcim zaoberajcim sa rodovou problematikou a zainteresovanej verejnosti.

  Rodov infobalek 1/2005 - Rod a verejn ivot" (pdf, 850 kB)
  Rodov infobalek 2/2005 - Sexulne a reprodukn prva ien (pdf, 1 MB)
  Rodov infobalek 3/2005 - eny na trhu prce (pdf, 930 kB)
  Rodov infobalek 4/2005 - eny na trhu prce II (pdf, 800 kB)

  Rodov infobalky njdete aj v pecilnej rubrike webzinu ASPEKTin.


Nao je enm E?

  Nao je enm E?

  Cieom medzinrodnho projektu eny vo vobch do Eurpskeho parlamentu v roku 2004 bolo upriamenie pozornosti verejnosti na postupy, programy a legislatvu E, ktor mono vyuva na presadzovanie rodovej rovnosti. Aspekt k eurotme vydal knin publikcie

 1. Na ceste do Eurpskej nie. Sprievodkya nielen pre eny (2003)
 2. Barbara Stiegler: Ako uplatova rodov hadisko. Aspekty stratgie E (2002)
 3. a zorganizoval medzinrodn konferenciu, uskutonil prieskumy a zhromadil relevantn informan materily. Vetky s dostupn na webovej strnke info-doku centra.

  Publikciu Ako uplatova rodov hadisko. Aspekty stratgie E (2002) si mete vo formte PDF (1,54 MB) stiahnu z digitlnej kninice nadcie Friedrich-Ebert-Stiftung.


Rodov dimenzia predvstupovej pomoci Eurpskej nie

  Rodov 
	dimenzia predvstupovej pomoci Eurpskej nie

  Aspekt v spoluprci s Gender Studies, Praha, realizoval v rokoch 2004-2005 rodov audit predvstupovej pomoci E.

  Zistenia ukazuj, e problematike rovnosti anc sa pri poskytovan tejto pomoci nevenovala iadna pozornos ani na rovni formulovania nrodnch priort, ani na rovni podporench projektov. Projekt monitoroval aj postoje k rovnosti prleitost a informcie, ktor maj k dispozcii zstupkyne a zstupcovia agentr pracujcich so trukturlnymi fondmi. Informovanos zainteresovanch je, ia, minimlna a zapojenie rodovch indiktorov do projektov je asto vemi formlne. Sprva formuluje odporania, ako tento stav zmeni.

  Zveren sprva v anglickom jazyku (pdf, 1,26 MB)
  Slovensk as zverenej sprvy v slovenskom jazyku (pdf, 642 kB)
  Zhrnutie v slovenskom jazyku (pdf, 111 kB)


Aspekt m 10+

  Aspekt m 10+

  Poas troch novembrovch dn v roku 2003 Aspekta spolu so svojimi spolupracovnkami, spolupracovnkmi, sympatizantkami, sympatizantmi oslvila desa rokov svojej existencie. Dokumentciu z tohto podujatia a samotn prbeh viac ne desaronej innosti Aspekty vo faktoch i obrazoch njdete na jej webovej strnke.


A VEA INCH PROJEKTOVPRED TMTO PAMATNM DTUMOM

 

o aspekte

vyhľadávanie

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu